FANDOM


local getArgs = require('Dev:Arguments').getArgs
 
local u = require('Module:Utils')
 
local data = mw.loadData('Module:Karty')
local keywords = mw.loadData('Module:Definicje')
 
local p = {}
 
function p.infobox(frame)
  return p._infobox(getArgs(frame))
end
 
function p._infobox(args)
  local title = args[1] or mw.title.getCurrentTitle().text
  local i_title = u.trim(string.match(title, '^[^(]+'))
  local p_title = title:gsub('%([^%)]+%)', '<small>%0</small>')
 
  local card = data[title]
 
  if not card then
    return 'Karta '..title..' nie jest dostępna w obecnej wersji gry.'
  end
 
  local image = p._encode(title..'.png')
  local art = p._encode(title..'_Art.jpg')
  local premium = p._encode(title..'_Premium.gif')
 
  local faction_img = '[[File:Infobox '..card.frakcja[1]..'.png|x48px|link='..card.frakcja[1]..']]'
  if card.frakcja[2] then
    faction_img = faction_img..'[[File:Infobox '..card.frakcja[2]..'.png|x48px|link='..card.frakcja[2]..']]'
  end
 
  local infobox = mw.html.create('infobox'):attr('type', 'card')
 
  local image_panel = mw.html.create('panel')
 
  if card.kolor == 'Umiejętność' then
    image_panel
      :tag('section')
        :tag('label'):wikitext('Obraz'):done()
          :tag('image')
            :tag('default'):wikitext(image)
            :done()
          :done()
        :done()
      :done()
      :tag('section')
        :tag('label'):wikitext('Dodaj'):done()
        :tag('group'):attr('name', 'upload')
          :node(p._data(p._t(mw.title.new('File:'..image).fileExists, nil, '<span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:Upload|wpDestFile='..image..'&wpLicense=cdred&wpIgnoreWarning=1&wpGwentUploadAuto=1}} Prześlij obraz karty]</span>')))
        :done()
      :done()
  else
    image_panel
      :tag('section')
        :tag('label'):wikitext('Karta'):done()
        :tag('image')
          :tag('default'):wikitext(image):done()
        :done()
      :done()
      :tag('section')
        :tag('label'):wikitext('Obraz'):done()
        :tag('image'):attr('name', 'art')
          :tag('default'):wikitext(art):done()
        :done()
      :done()
      :tag('section')
        :tag('label'):wikitext('Premium'):done()
        :tag('image'):attr('name', 'premium')
          :tag('default'):wikitext(premium):done()
        :done()
      :done()
      :tag('section')
        :tag('label'):wikitext('Dodaj'):done()
        :tag('group'):attr('name', 'upload')
          :node(p._data(p._t(mw.title.new('File:'..image).fileExists, nil, '<span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:Upload|wpDestFile='..image..'&wpLicense=cdred&wpIgnoreWarning=1&wpGwentUploadAuto=1}} Prześlij obraz karty]</span>')))
          :node(p._data(p._t(mw.title.new('File:'..art).fileExists, nil, '<span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:Upload|wpDestFile='..art..'&wpLicense=cdred&wpIgnoreWarning=1&wpGwentUploadAuto=1}} Prześlij ilustrację karty]</span>')))
          :node(p._data(p._t(mw.title.new('File:'..premium).fileExists, nil, '<span class="plainlinks">[{{fullurl:Special:Upload|wpDestFile='..premium..'&wpLicense=cdred&wpIgnoreWarning=1&wpGwentUploadAuto=1}} Prześlij obraz wersji premium]</span>')))
        :done()
      :done()
  end
 
  infobox
    :tag('title')
      :tag('default'):wikitext(i_title):done()
    :done()
    :tag('group'):attr('name', 'content')
      :tag('group'):attr('name', 'image')
        :node(image_panel)
      :done()
      :tag('group')
      :attr('name', 'data')
        :tag('panel')
          :tag('section')
            :tag('label'):wikitext('Informacje'):done()
            :tag('group')
              :tag('group'):attr('row-items', '3')
                :node(p._data(faction_img, 'Frakcja'))
                :node(p._data(p._imgNumbers(card.sila), 'Siła'))
                :node(p._data(p._imgNumbers(card.werbunek), 'Werbunek'))
              :done()
              :node(p._data('[[:Kategoria:'..card.kolor..'|'..card.kolor..']]', 'Kolor'))
              :node(p._data('[[:Kategoria:'..card.rzadkosc..'|'..card.rzadkosc..']]', 'Rzadkość'))
              :node(p._data('[[:Kategoria:'..card.rodzaj..'|'..card.rodzaj..']]', 'Rodzaj'))
              :node(p._data('[[:Kategoria:'..card.zestaw..'|'..card.zestaw..']]', 'Zestaw Kart'))
              :node(p._data(p._concat(card.kategorie, '[[:Kategoria:$1|$1]]'), 'Kategorie'))
              :node(p._data(p._concat(card.powiazane, '{{k|$1}}', ', <br/>'), 'Powiązane'))
              :node(p._data(card.artysta and p._concat(u.split(card.artysta, ','), '[[$1]]') or 'Nieznany', 'Artysta'))
            :done()
          :done()
        :done()
      :done()
    :done()
    :tag('group'):attr('name', 'footer')
      :tag('panel')
        :tag('section')
          :tag('label'):wikitext('Umiejętność'):done()
          :node(p._data(card.umiejetnosc))
        :done()
        :tag('section')
          :tag('label'):wikitext('Cytat'):done()
          :node(p._data('\'\''..card.cytat..'\'\'', nil))
        :done()
      :done()
    :done()
 
  local markup = tostring(infobox)
 
  if mw.title.getCurrentTitle().isContentPage then
    markup = markup..p._categorize(card)
    markup = markup..'[[en:'..card.interlang..']]'
    if i_title ~= p_title and title == mw.title.getCurrentTitle().text then
      markup = markup..'{{DISPLAYTITLE:'..p_title..'}}'
    end
  end
 
  return mw.getCurrentFrame():preprocess(markup)
end
 
function p._data(content, label, name)
  local d = mw.html.create('data')
  if name then d:attr('name', name) end
  if label then d:tag('label'):wikitext(label) end
  if content then d:tag('default'):wikitext(content) end
  return d
end
 
function p.tooltip(frame)
  return p._tooltip(getArgs(frame))
end
 
function p._tooltip(args)
  if args[1] and data[args[1]] then
    local card = data[args[1]]
    local wrapper = mw.html.create('div')
    wrapper
      :addClass('card-tooltip-box')
      :tag('div')
        :addClass('card-tooltip-box-image')
        :wikitext('[[File:'..p._encode(args[1]..'.png')..'|200px|link=|alt=Obraz]]')
      :done()
      :tag('div')
        :addClass('card-tooltip-box-name')
        :addClass('border-'..card.kolor)
        :wikitext('[[Plik:Infobox '..card.frakcja[1]..'.png|20px|link=]] '..u.trim(string.match(args[1], '^[^(]+')))
      :done()
      :tag('div')
        :addClass('card-tooltip-box-ability')
        :addClass('border-'..card.kolor)
        :wikitext(card.umiejetnosc)
      :done()
    :done()
    return wrapper
  else
    return nil
  end
end
 
function p.keyword(frame)
  return p._keyword(getArgs(frame))
end
 
function p._keyword(args)
  if keywords[args[1]] then
    return tostring(keywords[args[1]]:gsub('^([^:]+:)', '\'\'\'%1\'\'\''))
  else
    return ''
  end
end
 
function p.encode(frame)
  return tostring(p._encode(getArgs(frame)[1]))
end
 
function p._encode(file)
  return file:gsub(':', ''):gsub(' ', '_')
end
 
function p._concat(t, f, s)
  local out = ''
  for i, v in ipairs(t) do
    if f then
      out = out .. f:gsub('$1', v)
    else
      out = out .. v
    end
    if t[i + 1] then out = out .. (s or ', ') end
  end
  return out
end
 
function p._imgNumbers(number)
  local out = ''
  for i = 1, string.len(number) do
    out = out..'[[File:Infobox '..string.sub(number, i, i)..'.png|x32px|link=]]'
  end
  return out
end
 
function p._categorize(card)
  local out = '[[Kategoria:Karty]]'
  out = out..'[[Kategoria:'..card.kolor..']]'
  out = out..'[[Kategoria:'..card.rzadkosc..']]'
  out = out..'[[Kategoria:'..card.rodzaj..']]'
  out = out..'[[Kategoria:'..card.zestaw..']]'
  for _, v in ipairs(card.frakcja) do
    out = out..'[[Kategoria:'..v..']]'
  end
  for _, v in ipairs(card.kategorie) do
    out = out..'[[Kategoria:'..v..']]'
  end
  for _, v in ipairs(u.split(card.artysta or '', ',')) do
    out = out..'[[Kategoria:'..v..']]'
  end
  return out
end
 
function p._t(s, t, f)
  if s then return t else return f end
end
 
return p
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.